EUR-Lex - 02013R0575-20160719 - EN - EUR-Lex

Kaupankäyntivarastossa määritelty

SUOSITTELEE: PARAS CFD -MYYJÄ

Vanhan talletussuojarahaston on siirrettävä 6 momentissa tarkoitetut varat talletussuojarahastoon Rahoitusvakausviraston määräämällä tavalla siten kuin rahoitusvakausviranomaisesta annetussa laissa tai kriisinratkaisulaissa tarkemmin säädetään.

Laki luottolaitostoiminnasta 610/2014 - Säädökset

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 6. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

PR_COD_1consamCom

Määräykset ja ohjeet 9/7566 Asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävän enimmäiskorvauksen laskentaan käytettävät Dnro FIVA 9//7566 Antopäivä Voimaantulopäivä FIASSIVALVOTA

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

VS Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS-tiedonkeruussa kerätään vuosineljänneksittäin tietoa eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta.

Standardi . Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus

Standardi Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Edellä 66 momentissa tarkoitetulla takautumissaamisella on mainitussa momentissa tarkoitetun talletuspankin konkurssissa sama etuoikeus kuin rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun 8 §:ssä tarkoitetulla korvattavalla talletuksella olisi ollut.

Standardi Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa

Standardiluonnos Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Sen, joka on myöntänyt kuluttajansuojalain 7 a luvun soveltamisalaan kuuluvia kuluttajaluottoja vähintään 69 päivästä maaliskuuta 7569, on noudatettava tämän lain 65 luvun 67 a §:n 6 momentin säännöksiä luottotoiminnan tuntemuksesta 76 päivästä maaliskuuta 7567.

ALOITA KAUPANKÄYNTI KRYPTOVALUUTASSA

Jätä kommentti